دسته بندی ها :
موزه ایران باستان تهران

 پیشینه

 معماری

 آثار شاخص طبقه همکف

 آثار دوره عیلامی

 دور ماد

 

برچسب ها :