دسته بندی ها :
خزانه جواهرات ملی

 الماس دریای نور

 تزیین الماس دریای نور

 کره جواهرنشان:

 تاج کیانی

 شمشیر نادرشاه:

 تخت نادری:

 ویژگی های تخت نادری

برچسب ها :