دسته بندی ها :
خانه طباطبایی های کاشان

 پیشینه

 سبک معماری

مرجع:

راهنمای صوتی: راهنمای صوتی آقاجوگشت

تصاویر: ایران گردی با مجید حاتمی